Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Kårer efterlyser mer enhetlig hantering av studenternas klagomål

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bjudit in studentkårer och samarbetsorgan för kårer att besvara ett antal frågor om hur klagomål från studenter hanteras vid deras lärosäte. I svaren efterlyser flera kårer bland annat riktlinjer och högskolegemensamma system för hanteringen av klagomål.

Det finns inga nationella bestämmelser för hur klagomålshanteringen ska ordnas utan det bestäms av respektive universitet och högskola. Flera av de studentkårer som deltagit i UKÄ:s undersökning tycker att den egna högskolans hantering av klagomål fungerar bra eller tillfredställande. I några fall skiljer sig uppfattningen inom samma lärosäte medan andra studentkårer framför mer omfattande kritik. Studentkårernas svar tyder på att flera lärosäten kan behöva överväga åtgärder för att förbättra hanteringen av klagomål från studenter.

När det gäller förbättringar efterlyser flera studentkårer riktlinjer för hanteringen av klagomål. Några studentkårer efterlyser högskolegemensamma system för klagomålshanteringen medan andra kårer efterlyser tydligare information om vart studenterna ska vända sig med problem eller klagomål.

I UKÄ:s undersökning beskrivs också kårernas arbete med att hjälpa enskilda studenter och det ekonomiska stöd som lärosätena ger för bland annat studentombudens verksamhet. 

Undersökningen är den andra i delen i ett arbete där UKÄ uppmärksammar lärosätenas hantering av studenternas klagomål. Förhoppningen är att rapporterna ska bidra till en diskussion vid lärosätena om hur hanteringen av klagomål från studenterna kan förbättras.  

Läs rapporten »

Fotnot: Undersökningen baseras på svar från 19 kårer och samarbetsorgan av 42 inbjudna.

Källa: UKA.se

Alla nyheter